ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2 Մայիսի, 2007 00:00
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտը (ՀՀ ՊՆ ԱՌՀԻ) հայտարարում է մրցույթ` Ինստիտուտի վերլուծական կենտրոնում հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար`
1. Գիտնական-վերլուծաբան.
2. Թարգմանիչ:

Մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղա­քացիները, ովքեր տիրապետում են հայերենին ու առնվազն երկու օտար լեզվի և բավարարում հետևյալ պահանջներին` Գիտնական-վերլուծաբանի թափուր պաշտոնի համար. ունեն գիտական աստիճան (գիտությունների դոկտոր, PhD, գիտությունների թեկնածու) կամ բարձ­րա­գույն մասնագի­տական կրթություն` մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորմամբ. մասնագիտացած են տարածա­շրջանի կամ տարածաշրջանում զգալի դերակատարում ունեցող երկրներից (Իրան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստան, արաբական երկրներ, Ռուսաստանի Դաշնություն, ԱՄՆ) կամ կազմակերպություններից (ԱՊՀ, ՀԱՊԿ, Եվրամիություն, ՆԱՏՕ) որևէ մեկի ուղղությամբ, և տիրապետում են դրա պետական կամ պաշտոնական լեզվին (լեզուներից որևէ մեկին). ունեն մասնագիտական աշխատանքային ստաժ. ունեն ընտրված ուղղությամբ գիտական հրապարակումներ (մենագրություններ, հոդվածներ): Թարգմանչի թափուր պաշտոնի համար. ունեն բարձրագույն մասնագի­տական կրթություն (մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորմամբ). ազատ տիրապետում են անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին (այդ թվում` քաղաքագիտական և ռազմաքաղաքական տերմինաբանությանը). ունեն մասնագիտական աշխատանքային ստաժ: Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2007թ. մայիսի 16-ը ՀՀ ՊՆ ԱՌՀԻ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը` 1.դիմում (ձևը կարելի է ստանալ այստեղից կամ անմիջապես ԱՌՀԻ-ից). 2.անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենները. 3.գիտական աստիճանը կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը հաստատող պետական նմուշի դիպլոմի (վկայականի) և/կամ արտասահմանյան ուսումնական հաստատությունից ստացված, Հայաստանի Հանրապետությունում վավեր գիտական աստիճանի շնորհման մասին վկայականի ե/կամ ավարտական փաստաթղթի պատճենները: 4.ինքնակենսագրություն (լրացվում է տեղում). 5.աշխատանքային գրքույկի պատճենը կամ քաղվածք, կամ տեղեկանք աշխատանքային գործունեության մասին. 6.զինվորական գրքույկի պատճենը (զինապարտ լինելու դեպքում). 7.4 լուսանկար` 3x4 չափի: 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ և 7-րդ կետերում նշված փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացվեն բնօրի­նակների հետ միասին, որոնք, համեմատվելուց և իսկությունը հաստատելուց հետո, վերադարձվում են: Մրցույթի մասնակիցները ներկայացնում են իրենց հեղինակած (կամ համահեղինա­կած) գիտական հրապարակումները (մենագրություններ, հոդվածներ) կամ դրանց պատճեն­նե­րը (աղբյուրի առաջին էջի և բովանդակության պատճենների հետ միասին), ինչպես նաև այն թեմաների (ուղղու­թյուն­ների) ցանկը, որոնք, իրենց կարծիքով, առավել արդիական են և որոնց հետագա մշակման գործում (Ինստիտուտի գործունեության շրջանակներում) իրենք կարող են որոշակի ներդրում ունենալ: Մրցույթի մասնակիցներն իրենց հայեցողությամբ կարող են ներկայացնել մաս­նագի­տա­կան գիտելիքներն ու գործնական կարողությունները հավաստող այլ փաստաթղթեր: Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժ.11:00 - 16:00, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերից: Հարցազրույցի փուլ անցնելու մասին մասնակիցները կտեղեկացվեն 2007թ. մայիսի 17-19-ին: Հարցազրույցը տեղի կունենա ՀՀ ՊՆ ԱՌՀԻ շենքում: Հարցազրույցի փուլում հաղթող ճանաչված մասնակիցները պետք է ներկայացնեն տեղեկանք բուժհիմնարկից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 27-ի «Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտակա­նու­թյունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 908-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված հիվանդություններից որևէ մեկով չտառապելու մասին: ՀՀ ՊՆ ԱՌՀԻ հասցեն` ք.Երևան, Կ.Ուլնեցու 56/6: Տեղեկատու հեռախոս` (374 10) 28-73-21:
  • Տարածել