ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՊՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 2025-2027ԹԹ. ՄԺԾԾ ԵՎ 2025Թ. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

       

(հազար դրամով)

Ծրագրի

2025թ.

2026թ.

2027թ.

դասիչը

անվանումը

 

ԲԳԿ՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

787 414 853,5

626 101 240,0

634 539 240,0

 1125

Ռազմական ուսուցում և վերապատրաստում

1 075 641,1

1 101 301,9

1 101 722,6

 1169

ՀՀ պաշտպանության ապահովում

783 646 266,8

622 326 992,5

630 764 571,8

 1177

Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական ծառայություններ

321 100,6

321 100,6

321 100,6

 1197

Միջազգային ռազմական համագործակցություն

966 009,8

946 009,8

946 009,8

 1204

Ռազմաբժշկական սպասարկում և առողջապահական ծառայություններ

1 405 835,2

1 405 835,2

1 405 835,2