ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՊՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 2024-2026ԹԹ. ՄԺԾԾ ԵՎ 2024Թ. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ծրա-գիրը

Ծրագրի անվանումը

ՄԺԾԾ

2024թ. (հայտ)

2025թ.

2026թ.

ԲԳԿ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, այդ թվում՝

749 924 629,1

764 572 810,4

686 325 362,2

 1125

Ռազմական ուսուցում և վերապատրաստում

1 174 156,9

1 251 774,8

1 249 358,6

 1169

ՀՀ պաշտպանության ապահովում

744 275 493,8

758 913 152,6

679 937 046,0

 1177

Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական ծառայություններ

483 792,5

483 792,5

483 792,5

 1197

Միջազգային ռազմական համագործակցություն

814 698,4

806 627,1

806 352,2

 1204

Ռազմաբժշկական սպասարկում և առողջապահական ծառայություններ

3 176 487,5

3 117 463,4

3 848 812,9