ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

1 Հոկտեմբերի, 2021 09:57
Հայտարարվում է մրցույթ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի «Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» հիմնադրամի մաթեմատիկայի /հանրահաշիվ, երկրաչափություն, ինֆորմատիկա/ (20 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար:

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման:

         Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվեու է երկու փուլով՝ գրավոր՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարի և բանավոր՝ ըստ ուսումնական հաստատության կազմած հարցաշարի:

         Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝ 

 1. hանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1),
 2. փաստաթուղթ (դիպլոմ) «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,
 3. անձը հաստատող փաստաթուղթ (պատճեն),
 4. ինքնակենսագրություն (Ձև 5),
 5. թափուր աշախատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
 6. մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,
 7. այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,
 8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ,
 9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),
 10.  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:

         Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

         Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև հոկտեմբերի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ն, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:

         Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի՝ ըստ կարգի:

         Մրցույթը տեղի կունենա հոկտեմբերի 8-ին՝ 12:00-ին, Տավուշի մարզի «Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական  վարժարան» հիմնադրամում:

         Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (060)71-30-03,71-30-00 հեռախոսահամարներով:

 • Տարածել