2020-2022 ԹԹ. ՄԺԾԾ ԵՎ 2020 Թ. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՅՏԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ԳԾՈՎ ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ Է ԲԳԿ ԵՎ ՈՐՈՆՔ ՉԵՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ