MoD Central Military-Medical Committee

Հանձնաժողովի գործունեության մասին

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովը (այսուհետ' ԿՌԲՀ) ՀՀ ՊՆ աշխատակազմից դուրս կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն ապահովում է ՀՀ զինված ուժերում ռազմաբժշկական փորձաքննության իրականացումը:

ԿՌԲՀ-ն ՀՀ զինված ուժերում ռազմաբժշկական փորձաքննության հաստիքային մարմին է, որի նախագահը, տեղակալը և մասնագետները նշանակվում են ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով: ԿՌԲՀ-ն համալրվում է թերապևտ, վիրաբույժ, նյարդաբան, հոգեբույժ, ակնաբույժ, քիթ-կոկորդ-ականջաբան և մաշկավեներաբան բժիշկ-մասնագետներով

ԿՌԲՀ-ի լիազորությունները սահմանվում են օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամաններով:

ԿՌԲՀ-ի ռազմաբժշկական հարցերով ընդունված որոշումները վերջնական են և կարող են բողոքարկվել ըստ վերադասության կամ դատական կարգով որոշում կայացնելուց հետո 1 (մեկ) ամսվա ընթացքում:

ԿՌԲՀ-ն իր խնդիրներին համապատասխան իրականացնում է հետևյալ
գործառույթները.

 1. կայացնում է որոշում զինծառայողներիարտերկիր ռազմաուսումնական հաստատություններում ուսանելու մեկնող դիմորդների, ՌՈւՀ-երի կուրսանտների և ունկնդիրների զինվորական ծառայության համար պիտանիության աստիճանի վերաբերյալ,
 2. կայացնում է որոշում զինծառայողների, զինապարտների և աշխատողների ռադիոակտիվ նյութերով, իոնիզացնող ճառագայթման այլ աղբյուրներովհրթիռային վառելիքի բաղադրամասերով, էլեկտրամագնիսական դաշտ ստեղծող սարքավորումներով աշխատելու պիտանիությունը վերաբերյալ,
 3. կայացնում է որոշում զինծառայողների հիվանդություններիվնասվածքների և խեղումների զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապի վերաբերյալ,
 4. կայացնում է որոշում պայմանագրային զինծառայության անցնող ՀՀ քաղաքացիների զինվորական ծառայության համար պիտանիության աստիճանի վերաբերյալ՝ ուսումնասիրելով հետազոտությունների արդյունքները, բժշկական փաստաթղթերը և տարածքային զինվորական կոմիսարիատի կողմից ներկայացված կցագրման և զորակոչի վերաբերյալ տվյալները,
 5. կայացնում է որոշում ստորադաս փորձաքննական մարմինների եզրակացությունները հաստատելու կամ մերժելու վերաբերյալ կայացնելով այլ որոշում,
 6. կայացնում է որոշում զինծառայողներին ծառայողական պարտականություններից մասնակի ազատելու կամ հիվանդության պատճառով (վերականգնողական) արձակուրդ տրամադրելու վերաբերյալ,
 7. անհրաժեշտության դեպքում տալիս է համապատասխան ցուցումներ զինծառայողների (զինապարտների) բժշկական հսկողության և հետագա ծառայության պայմանների կազմակերպման վերաբերյալ,
 8. անհրաժեշտության դեպքում որոշում է կայացնում զինծառայողներին լրացուցիչ բուժհետազոտման վերաբերյալ, ինչպես նաև անձնական գործիթոշակավորման, այլ բժշկական փաստաթղթերի, բնութագրերի, արխիվային տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի պահանջի վերաբերյալ,
 9. անհրաժեշտության դեպքում կայացնում է որոշում ԿՌԲՀփորձաքննությանը բուժհիմնարկների, ԱՆ գլխավոր մասնագետներին ներգրավելու վերաբերյալ,
 10. ՀՀ պաշտպանության նախարարին ներկայացնում է կարծիք յուրաքանչյուր զորակոչից հետո երիտասարդ համալրման առողջական վիճակի և զորակոչային հանձնաժողովների աշխատանքների որակի, թերությունների վերաբերյալ:

ԿՌԲՀ-ն իրավասու է.

 1. տեղեկություններ և բժշկական փաստաթղթեր պահանջել ռազմաբժշկական հանձնաժողովներից, զորամասերից, զինվորական և քաղաքացիական հիմնարկներից' համակողմանի և լիարժեք փորձաքննությանինչպես նաև փորձաքննություն իրականացնող մարմինների գործունեության արդյունքների քննարկման և գնահատման համար,
 2. ուսումնասիրել զինվորական և քաղաքացիական բուժհիմնարկներում գտնվող զինծառայողների հետազոտման ախտորոշման և բուժման ընթացքըինչպես նաև փորձաքննության որակը,
 3. ծառայությանը չառնչվող հիվանդությունների պատճառով վաղաժամկետ զորացրման ենթակա զինծառայողների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիսներգրավել տվյալ զինծառայողի զորակոչի համար պատասխանատու պաշտոնատար անձանց (զինվորական կոմիսարիատի ավագ բժիշկհամապատասխան զինվորական կոմիսար, ԿԲՀ բժիշկ֊մասնագետ և այլն),
 4. հետազոտման, բուժման և փորձաքննության նպատակով զինծառայողներին ուղեգրել ռազմաբժշկական հաստատություններ:

CURRENT PROGRAMS

Service on the frontline plays a key role in the defence system of Armenia...

Read More

The ideology of the state programme "I Have the Honour" is to link the postponement of the service to future service as commander...

Read More