MILITARY EDUCATIONAL
INSTITUTIONS

Contract Service

CONTRACTUAL MILITARY SERVICE ENROLLMENT PROCEDURE

The staffing of the Armed Forces with contract servicemen is carried out in compliance with the requirements of the Armenian Law on Status of Military Service and Servicemen...

CONTRACTUAL MILITARY SERVICE AS A PRIVATE

Males under the age 36 years, who have not previously served as contract servicemen and are registered in the reserve, as well as females...

CONTRACTUAL MILITARY SERVICE AS A SERGEANT

Since 2008, sergeant training courses are held in the Armed Forces; starting 2013, the duration of the courses is three months...


Military-Political Cooperation

Peacekeeping missions

ՀՀ զինված ուժերը միջազգային խաղաղապահ առաքելությամբ հանդես է գալիս դեռևս 2004թ. փետրվարից, երբ հայ խաղաղապահների 34 հոգանոց զորախումբը մեկնեց Կոսովո` հունական ստորաբաժանման կազմում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնելու...

Read More

Military-political cooperation

The aim of the international military cooperation realized by the ARM MoD is the strengthening of the efficiency and authority of the ARM Armed Forces, productive realization of defence reforms, as well as the assurance of national and international security by broadening cooperation capabilities wi...

Read More