DEPUTY HEAD OF GS TS AND MSS DEPARTMENT

Ara Petrosyan

colonel

Appointed Head of the Armed Forces Troops Service and Military Service Security Department on February 25, 2019.

Education

Ստեփանակերտի պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Ստեփանակերտի պետական մանկավարժական ինստիտուտ

ՌԴ ռազմական ակադեմիա