Управление социальной защиты военнослужащих МО РА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МО

Александр Аветисян

полковник

Назначен на должность начальника центра прав человека и хорошего поведения МО РА в 2016 году.

Еще

ՀՀ ՊՆ ԶՍՊ վարչության գործունեության մասին

ՀՀ ՊՆ զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության վարչությունը ՀՀ պաշտպանության նախարարության հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն ապահովում է զինծառայողների, նրանց հավասարեցված անձանց և նրանց ընտանիքների անդամների, հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և զոհված (մահացած), անհայտ կորած կամ գերության մեջ գտնվող զինծառայողների ընտանիքների անդամների առողջապահական և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում Պաշտպանության նախարարության խնդիրների կատարումը:

 

Վարչության խնդիրներն են՝

 1. Սոցիալական պաշտպանության և առողջապահական ոլորտներում Պաշտպանության նախարարության քաղաքականության մշակումն ու իրականացման ապահովումը, ինչպես նաև դրա շրաջանակներում իրականացվող միջոցառումների մշտադիտարկումը,
 2. սոցիալական պաշտպանության և առողջապահական ոլորտներում Պաշտպանության նախարարության հանրային իրազեկման քաղաքականությունից բխող միջոցառումների մշակումն ու իրականացումը,
 3. զինծառայողների, նրանց ընտանիքների և նրանց հավասարեցված անձանց սոցիալական և առողջապահական իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, նրանց կյանքի որակի և բարեկեցության շարունակական բարելավմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը,
 4. զինծառայողների բնակարանային ապահովման և բնակարանային պայմանների բարելավման բնագավառներում Կառավարության քաղաքականությունից բխող միջոցառումների իրականացումը,
 5. զինծառայողների կենսաթոշակային ապահովման բնագավառում Կառավարության քաղաքականության իրականացման ապահովումը:

 

Վարչության հիմնական գործառույթներն են.

 

 1. կազմակերպում է պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ ստացած անձանց հաշվառումը և այդ կարգավիճակից բխող փաստաթղթերի տրամադրումը, զինվորական կենսաթոշակների, նպաստների, փոխհատուցումների, պարգևավճարների, միանվագ դրամական օգնության, և օրենքով սահմանված այլ վճարների և սոցիալական երաշխիքների նշանակման, վերահաշվարկման և տրամադրման գործընթացը,
 2. ապահովում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված երաշխիքների և փոխհատուցումների վերաբերյալ տեղեկատ­վության հասանելիության աստիճանի բարձրացմանն ուղղված աշխատանքների իրակա­նացումը, գործող և նոր ընդունված օրենսդրական ակտերի օպերատիվ և հանրամատչելի պարզաբանումը,
 3. ապահովում է Պաշտպանության նախարարության համակարգի պայմանագրային զինծառայողների և այլ շահառուների բնակարանային ապահովման և բնակարանային պայմանների բարելավման ուղղությամբ պետական նպատակային ծրագրերի իրականացումը,
 4. օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով կազմում և Զինծառայող­ների ապահովագրության հիմնադրամ է ներկայացնում հատուցման գործերը,
 5. մշակում է զինծառայողների առողջության բարելավման, հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման, հաշմանդամության և մահացության նվազեցմանն ուղղված նպատակային ծրագրերը,  հսկողություն է սահմանում դրանց ներդրման և իրագործման նկատմամբ,
 6. ապահովում է ռազմաբժշկական հաստատությունների կողմից բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման հայտերի ներկայացումը, մշակում և սահմանված կարգով հաստատման է ներկայացնում մատուցվող  բժշկական օգնության և սպասարկման վճարովի ծառայությունների կարգը և պայմանները,
 7. մշակում և իրականացնում է վետերանների՝ քաղաքացիական կյանքին ինտեգրման, հաշմանդամ վետերանների սոցիալական ներառման, նրանց ֆիզիկական և հոգեկան առողջության վերականգնման և պահպանմանն ուղղված նպատակային ծրագրեր,
 8. իրականացնում է պաշտպանության ոլորտում սոցիալական և առողջապահական կարիքների գնահատում, սոցիալական և առողջապահական արտոնությունների կիրառման վիճակի ուսումնասիրություն, և դրանց հիման վրա ներկայացնում է սոցիալական և իրավական երաշխիքների բարելավման, ինչպես նաև օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկներ:

 

ՀՀ ՊՆ զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության վարչությունն իր գործունեությունը ծավալում է ք. Երևան, Բաբայան 4 հասցեում:

 

ԶՍՊ վարչություն կարող եք դիմել կամ զանգահարել աշխատանքային օրերին, ժամը 09:00-ից 18:00-ն (ընդմիջում՝ 13:00-14:00):

Սոցիալական և առողջապահական երաշխիքների և արտոնությունների, դրանք ստանալու կարգի և անհրաժեշտ փաստաթղթերի մասին տեղեկատվություն ստանալու, սոցիալ-իրավական խորհրդատվության, ինչպես նաև դիմում-բողոքների  և առաջարկությունների համար դիմել Սոցիալ-իրավական աջակցության և խորհրդատվության բաժին, որը մեկ պատուհանի սկզբունքով գործում է Վարչության առաջին հարկում (մուտքը աջ կողմից):

Պետ՝ գ-տ Մ. Մկրտչյան, hեռ.՝ (010) 28 10 80; էլ. փոստ՝ martin.mkrtchyan@mil.am

 

Զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներին և զինհաշմանդամներին օրենքով սահմանված փոխհատուցումների, աջակցության գումարների, օրենքով սահմանված դեպքերում տարեկան մեկ անգամ միանվագ դրամական օգնությունների, մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակը հավաստող վկայականի և տեղեկանքների, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի  շահառու հանդիսանալու կարգավիճակի որոշման և հատուցման գումարների ստացման գործընթացին առնչվող հարցերի դեպքում դիմել Սոցիալական ապահովության երաշխիքների և արտոնությունների իրավունքների տրամադրման բաժին :

Պետ՝ Ա. Հովսեփյան, հեռ.՝ 010-20-09-51; էլ. փոստ՝ aleksandr.hovsepyan@mil.am

 

Երկարամյա ծառայության, հաշմանդամության  և կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակների, պարգևավճարների նշանակման, վերահաշվարկման, կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում` ընտանիքին թաղման նպաստի վճարման, կենսաթոշակի տեսակի և չափի վերաբերյալ տեղեկանքների, կենսաթոշակառուի վկայականների տրամադրման և կենսաթոշակային ոլորտին առնչվող այլ հարցերով դիմել Կենսաթոշակային ապահովման բաժին:

Պետ՝ Ա. Պետրոսյան, հեռ.՝ 010-28-74-43, էլ. փոստ՝ ashot.petrosyan@mil.am

 

Բնակարանի գնման վկայագրերի տրամադրման, անհատույց սեփականության իրավունքով բնակա­րանների տրամադրման գործընթացի կազմակերպման, մատչելի և արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ հիփոթեքային վարկավորման ծրագրին և բնակարանային ապահովման ոլորտին առչվող այլ հարցերով դիմել Բնակարանային պայմանների բարելավման բաժին:

Պետ՝ Վ. Հարությունյան, հեռ.՝ 010-28-74-41, էլ. փոստի հասցե՝ soc.bnakbajin@mil.am; vahram.harutyunyan@mil.am

 

Ուշադրություն

Հակահամաճարակային անվտանգության կանոնների պահպանման նպատակով՝ հերթերից և կուտակումներից խուսափելու համար՝ խնդրում ենք նախքան Վարչություն այցելելը զանգահարել և ձեռք բերել պայմանավորվածություն այցի օրվա և ժամի մասին: Այցելելիս կրել դիմակ և պահպանել սոցիալական հեռավորություն:

Текущие Программы

Идеология государственной программы «Честь имею» - связать вузовскую отсрочку с будущей офицерской службой...

Еще

Новая жилищная программа для военнослужащих

Еще

Իգական սեռի քաղաքացիների պարտադիր ժամկետային ծառայություն

Еще