Հայտարարություն

9 Նոյեմբերի, 2020
ՀՀ ՊՆ զինծառայողների առողջապահական, սոցիալական պաշտպանության և վետերանների հարցերով գլխավոր վարչության սոցիալական ապահովության երաշխիքների և արտոնությունների իրավունքի տրամադրման բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին

Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը.

Զինհաշմանդամների ինչպես նաև ս.թ. սեպտեմբերի 27-ից Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով զոհված (մահացած) զինծառայողների գործերի ամբողջական տվյալների մուտքագրում էլեկտրոնային ծրագրում:

Փորձագետին նախատեսվում է ներգրավել նոյեմբերի 21-ից 6 ամիս ժամանակահատվածով:

Փորձագետին ներկայացվող պահանջները

Համակարգչային Word, Excel ծրագ­րերով աշխատելու հմտություն, ՀՀ ՊՆ համակարգում առնվազն 6 ամսվա աշ­խատանքային ստաժի առկայություն:

Փորձագետի պարտականությունները

Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները, պահպանել ներ­քին կարգապահական կանոնները և աշխատանքային կարգապահությունը:

Հաշվետվություններ ներկայացնելու ժամկետներ

Փորձագետն ամեն ամիս ներկայացնում են կատարած աշխատանքների հաշվետվություններ:

Աշխատանքների գնահատման չափանիշներ

Աշխատանքները գնահատվում են ըստ փուլերի` ամիսը մեկ անգամ և ամփոփիչ փուլ:

Աշխատանքները գնահատվում են ամիսը մեկ ներկայացված հաշվետվությունների հիման վրա, որի արդյունքում երևում է, թե տվյալ ժամանակահատվածում փորձագետն իր առջև դրված խնդիրների որ մասն է իրականացրել:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ը:

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

Դիմող քաղաքացիները ՀՀ ՊՆ զինծառա­յող­ների առողջապահական, սոցի­ալական պաշտպանության և վետերանների հարցերով գլխա­վոր վարչության սոցիալական պաշտպանության վարչություն (ք.Երևան, Բաբայան 4) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

  1. գրավոր դիմում,
  2. անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող փաստաթղթի պատճեները,
  3. կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճեները),
  4. աշխատանքային գրքույկի պատճենը կամ տեղեկանք աշխատավայրից,
  5. մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի,
  6. համառոտ CV:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ, ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9.45-ից մինչև 12.45-ը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարողեք դիմել ՀՀ ՊՆ զինծառա­յող­ների առողջապահական, սոցի­ալական պաշտպանության և վետերանների հարցերով գլխավոր վարչության սոցիալական պաշտպանության վարչություն (ք.Երևան, Բաբայան 4, հեռ. 010 28-18-26):

  • Տարածել